ISO 9001 : 2015 พิมพ์

iso04

 

นโยบายคุณภาพ บริษัท พีเอ็มซี การ์ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

" เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  ด้วยการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง "

 

บริษัท พีเอ็มซี การ์ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้ 

  1. มุ่งเน้นให้ความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  2. ผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดของบริษัทฯ
  3. มุ่งมั่นปรับปรุงสินค้า การบริการ กระบวนการทำงาน และระบบการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม
  4. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

 

CERT-ISO9001-2015

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 15:10 น.