พิมพ์

บริษัท ฯ เปิดดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านเคลือบสิ่งพิมพ์ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ในกระบวนการผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

  • European Standard EN71: 1994/BS 5665 : 1995 : Part 3 
  • American National Standard Z.66.1-1984/ASTM F963-96a

ทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในคุณภาพของสินค้า อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ยังไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงทำให้สิ่งพิมพ์ของท่าน สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้